Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN SEARIOUS BUSINESS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij SEARIOUS BUSINESS (‘SB’) diensten aanbiedt of levert. De bedoeling is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen, zodat discussies worden voorkomen. Daarom zijn deze voorwaarden in ‘klare taal’ geschreven. Als er wordt gesproken over een ‘Deelnemer’, dan wordt daarmee iedere persoon bedoelt, die deelneemt aan een project, initiatief en/of event van SB, daarover met SB contracteert of daarover in onderhandeling is.

GEHEIMHOUDING
De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle door SB en andere deelnemers verstrekte (eventueel: vertrouwelijke) informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. SB is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte teksten en andere materialen. SB zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens van de Deelnemer en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Deelnemer. De Deelnemer geeft SB toestemming om de over hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken.

BETALING
Betalingen aan SB dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door SB ontvangen te zijn en in ieder geval moet het volledige bedrag zijn ontvangen voordat het betreffende project, initiatief of event begint. De Deelnemer heeft tot 4 weken voor de start van het project, initiatief of event de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren. Dat dient schriftelijk te gebeuren. Bij een latere annulering is 100% van de kosten verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Aanbetalingen worden nooit terugbetaald. SB zal een project, initiatief of event alleen annuleren als het naar haar inzicht niet mogelijk is om die voort te zetten. In dat geval zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en krijgt de Deelnemer de mogelijkheid het project, initiatief of event op een later tijdstip alsnog te volgen, in beginsel tegen gelijke voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID
SB zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en de verstrekte informatie met zorg samen stellen. De Deelnemer erkent dat die informatie een advies in algemene zin is, die de Deelnemer zelf naar eigen inzicht en voor eigen risico kan toepassen. Om die reden kan aan dat advies ook geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van SB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot vergoeding van door de Deelnemer geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Behoudens die schadevergoeding, is SB jegens de Deelnemer niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid.

GESCHILLENBESLECHTING
Op de overeenkomsten tussen de Deelnemer en SLBS is Nederlands recht van toepassing. Indien de Opdrachtgever en SB een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar SB gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voorzover de wetgever niet anders heeft bepaald. Dat geldt ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure.


Searious Business
http://www.seariousbusiness.com